download english version as a pdf file

 

Konferencja

 

POLSKA DLA RODZINY – RODZINA DLA POLSKI

 

Projekt PO KL „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet imężczyzn”, Dziażanie 1.1. „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy”
 

Warszawa, Sejm RP, Sala Kolumnowa, 9–10 marca 2010r.

 

 


Szanowni państwo

Ministerstwo Pracy i Polityki Spożecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Zwięzek Dużych Rodzin „Trzy Plus”, maję przyjemno?ą podziękowaą państwu za ogromne zainteresowanie i bardzo liczny udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Sali Kolumnowej Sejmu RP, w dniach 9 – 10 marca 2010 roku, w ramach której omówiono problematyką oraz dyskutowano na temat jednego z najwałniejszych wyzwa?, wobec którego stoję kraje Unii Europejskiej, tj. polityki rodzinnej u?atwiajęcej godzenie ról rodzinnych i zawodowych.

Podczas konferencji zostaży zaprezentowane wiod?ce rozwięzania europejskie na poziomie legislacyjnym i lokalnym, dobre praktyki w miejscu pracy, modele współpracy organizacji pozarzędowych z instytucjami rynku pracy, władzami lokalnymi i administrację rzędową. Zostaży także przedstawione osięgniścia nauki, myżli spożecznej oraz wyniki najnowszych badaą i analiz europejskich.

Udział w konferencji wzięli m. in. przedstawiciele rządów państw Unii Europejskiej, eksperci i urzędnicy unijni najwyższego szczebla, licznie zgromadzeni przedstawiciele samorządów i organizacji pozarzędowych z cażej Polski oraz przedstawiciele mediów.

Mamy nadzieję, że konferencja zapoczątkuje szeroką debatą krajową, zainicjuje polskie forum dyskusji i wymiany doświadcze?, dzięki któremu zostanie określony kierunek dziażania w zakresie polskiej polityki rodzinnej. Oczekiwanym efektem konferencji b?dzie opracowanie modelu rozwięza?, opartego na dobrych praktykach Unii Europejskiej. Konferencja zapoczątkowuje także budowanie platformy dialogu na p?aszczyłnie międzynarodowej, jako przygotowanie prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku.

Raz jeszcze dziękujemy za aktywny udział w konferencji. Mamy nadzieję, że żywa dyskusja, która rozpoczą?a się w Sejmie w dniach 9 i 10 marca 2010 roku na temat przysz?ości polityki rodzinnej w naszym kraju b?dzie prowadzięa do stabilnego i zrównowa?onego rozwoju przy jednoczesnym efektywnym wspieraniu godzenia ról rodzinnych i zawodowych.

 

Z wyrazami szacunku

 


 

 dr Elwira Gross-Go?acka

 

Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w MPiPS

Joanna

 

Prezes Zwięzku Dużych Rodzin „Trzy Plus”

Robert

 

Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Konferencję wspierają